Truy cập

Hôm nay:
46
Hôm qua:
88
Tuần này:
134
Tháng này:
3135
Tất cả:
133283

Thủ Tục Hành Chính

Ngày 27/11/2019 17:20:09

STT
Mã số
Tên TTHC
Lĩnh vực
Tải về
1
BCT-THA-275457
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
2
BCT-THA-275458
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
3
BLĐ-TBVXH-THA-286342
Bảo trợ xã hội
4
BLĐ-TBVXH-THA-286341
Bảo trợ xã hội
5
BLĐ-TBVXH-THA-286391
Bảo trợ xã hội
6
THA-289679
Bảo trợ xã hội
7
BLĐ-TBVXH-THA-286110
Bảo trợ xã hội
8
T-THA-288438-TT
Bảo trợ xã hội
9
T-THA-288437-TT
Bảo trợ xã hội
10
T-THA-288433-TT
Bảo trợ xã hội
11
T-THA-288431-TT
Bảo trợ xã hội
12
T-THA-286840-TT
Bảo trợ xã hội
13
BLĐ-TBVXH-THA-286112
Bảo trợ xã hội
14
BLĐ-TBVXH-THA-286126
Bảo trợ xã hội
15
BLĐ-TBVXH-THA-286127
Bảo trợ xã hội
16
T-THA-289270-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
17
T-THA-289269-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
18
T-THA-289268-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
19
T-THA-289265-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20
T-THA-289264-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21
BTP-THA-277447
Bồi thường nhà nước
22
THA-289680
Chính quyền địa phương
23
BQP-THA-104368
Chính sách
24
BQP-THA-104429
Chính sách
25
BQP-THA-104467
Chính sách
26
BQP-THA-104895
Chính sách
27
BQP-THA-104509
Chính sách
28
BQP-THA-104915
Chính sách
29
BQP-THA-104949
Chính sách
30
BQP-THA-104996
Chính sách
31
BQP-THA-105054
Chính sách
32
BQP-THA-105030
Chính sách
33
BQP-THA-105068
Chính sách
34
BQP-THA-105246
Chính sách
35
BQP-THA-105275
Chính sách
36
BQP-THA-193153
Chính sách
37
BQP-THA-193134
Chính sách
38
BQP-THA-193116
Chính sách
39
BQP-THA-193105
Chính sách
40
BQP-THA-193085
Chính sách
41
BQP-THA-227038
Chính sách
42
BQP-THA-227045
Chính sách
43
BQP-THA-255039
Chính sách
44
BQP-THA-255040
Chính sách
45
BQP-THA-255047
Chính sách
46
BQP-THA-255037
Chính sách
47
BQP-THA-255049
Chính sách
48
BQP-THA-278227
Chính sách
49
BQP-THA-278409
Chính sách
50
BTP-THA-276622
Chứng thực
51
BTP-THA-276620
Chứng thực
52
BTP-THA-276618
Chứng thực
53
BTP-THA-276616
Chứng thực
54
BTP-THA-276614
Chứng thực
55
BTP-THA-276600
Chứng thực
56
BTP-THA-276599
Chứng thực
57
BTP-THA-276598
Chứng thực
58
BTP-THA-276597
Chứng thực
59
BTP-THA-276594
Chứng thực
60
BTP-THA-276593
Chứng thực
61
T-THA-287918-TT
Công tác dân tộc
62
BYT-THA-286790
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
63
BYT-THA-286727
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
64
BYT-THA-227725
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
65
BYT-THA-227724
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
66
BYT-THA-227723
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
67
BTM-THA-265148
Đất đai
68
BTM-THA-265146
Đất đai
69
BTM-THA-265145
Đất đai
70
BTM-THA-265144
Đất đai
71
BTM-THA-265143
Đất đai
72
BTM-THA-265142
Đất đai
73
TM-THA-265141
Đất đai
74
BTM-THA-265140
Đất đai
75
BTM-THA-265139
Đất đai
76
BTM-THA-265138
Đất đai
77
BTM-THA-265137
Đất đai
78
BTM-THA-265136
Đất đai
79
BTM-THA-265135
Đất đai
80
BTM-THA-265134
Đất đai
81
BTM-THA-265133
Đất đai
82
BTM-THA-265132
Đất đai
83
BTM-THA-265131
Đất đai
84
BTM-THA-265130
Đất đai
85
BTM-THA-265129
Đất đai
86
BTM-THA-265128
Đất đai
87
BTM-THA-265127
Đất đai
88
BTM-THA-265126
Đất đai
89
BTM-THA-265125
Đất đai
90
BTM-THA-265147
Đất đai
91
BTM-THA-265149
Đất đai
92
BTM-THA-264185
Đất đai
93
TTR-THA-4
Giải quyết khiếu nại
94
TTR-THA-11
Giải quyết tố cáo
95
T-THA-287749-TT
Giáo dục và Đào tạo
96
T-THA-287748-TT
Giáo dục và Đào tạo
97
BGD-THA-285396
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
98
BGD-THA-285394
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
99
BGD-THA-285393
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
100
BGD-THA-285397
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
101
BGD-THA-285395
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102
BTP-THA-276670
Hộ tịch
103
BTP-THA-276665
Hộ tịch
104
T-THA-288411-TT
Hộ tịch
105
T-THA-288410-TT
Hộ tịch
106
T-THA-288409-TT
Hộ tịch
107
T-THA-288408-TT
Hộ tịch
108
T-THA-288407-TT
Hộ tịch
109
T-THA-288382-TT
Hộ tịch
110
T-THA-288381-TT
Hộ tịch
111
T-THA-288380-TT
Hộ tịch
112
T-THA-288379-TT
Hộ tịch
113
T-THA-288377-TT
Hộ tịch
114
T-THA-288376-TT
Hộ tịch
115
T-THA-288373-TT
Hộ tịch
116
T-THA-288367-TT
Hộ tịch
117
T-THA-288366-TT
Hộ tịch
118
T-THA-288363-TT
Hộ tịch
119
T-THA-288361-TT
Hộ tịch
120
T-THA-288359-TT
Hộ tịch
121
T-THA-288358-TT
Hộ tịch
122
T-THA-288357-TT
Hộ tịch
123
T-THA-288356-TT
Hộ tịch
124
T-THA-288354-TT
Hộ tịch
125
T-THA-116414-TT
Hoạt động tín dụng
126
T-THA-116406-TT
Hoạt động tín dụng
127
T-THA-116324-TT
Hoạt động tín dụng
128
BQP-THA-238317
Khen thưởng
129
BQP-THA-238404
Khen thưởng
130
BNN-THA-287778
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
131
BNN-THA-287786
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
132
BLĐ-TBVXH-THA-286141
Lao động tiền lương
133
BVH-THA-279069
Lễ hội
134
BTM-THA-265047
Môi trường
135
T-THA-287816-TT
Môi trường
136
T-THA-287815-TT
Môi trường
137
T-THA-287814-TT
Môi trường
138
T-THA-287813-TT
Môi trường
139
BLĐ-TBVXH-THA-286173
Người có công
140
T-THA-288243-TT
Người có công
141
T-THA-288242-TT
Người có công
142
T-THA-288241-TT
Người có công
143
T-THA-288240-TT
Người có công
144
T-THA-288239-TT
Người có công
145
T-THA-288238-TT
Người có công
146
T-THA-288237-TT
Người có công
147
T-THA-288235-TT
Người có công
148
T-THA-288234-TT
Người có công
149
T-THA-288233-TT
Người có công
150
T-THA-288232-TT
Người có công
151
T-THA-288231-TT
Người có công
152
T-THA-288230-TT
Người có công
153
T-THA-288229-TT
Người có công
154
T-THA-288228-TT
Người có công
155
T-THA-288227-TT
Người có công
156
T-THA-288226-TT
Người có công
157
T-THA-288225-TT
Người có công
158
T-THA-286992-TT
Người có công
159
T-THA-286991-TT
Người có công
160
BNN-THA-288417
Nông nghiệp
161
THA-289661
Nông thôn mới
162
THA-289660
Nông thôn mới
163
BTP-THA-277304
Nuôi con nuôi
164
T-THA-288417-TT
Nuôi con nuôi
165
T-THA-288416-TT
Nuôi con nuôi
166
BTP-THA-277452
Phổ biến giáo dục pháp luật
167
BTP-THA-277451
Phổ biến giáo dục pháp luật
168
BTP-THA-277450
Phổ biến giáo dục pháp luật
169
BTP-THA-277449
Phổ biến giáo dục pháp luật
170
BTP-THA-277448
Phổ biến giáo dục pháp luật
171
BTP-THA-277373
Phổ biến giáo dục pháp luật
172
BTP-THA-277372
Phổ biến giáo dục pháp luật
173
T-THA-286626-TT
Phổ biến giáo dục pháp luật
174
T-THA-286625-TT
Phổ biến giáo dục pháp luật
175
T-THA-286623-TT
Phổ biến giáo dục pháp luật
176
BLĐ-TBVXH-THA-286191
Phòng, chống tệ nạn xã hội
177
T-THA-286947-TT
Phòng, chống tệ nạn xã hội
178
T-THA-287920-TT
Phòng, chống tệ nạn xã hội
179
TTR-THA-28
Phòng, chống tham nhũng
180
TTR-THA-27
Phòng, chống tham nhũng
181
TTR-THA-18-10950
Phòng, chống tham nhũng
182
TTR-THA-16-10950
Phòng, chống tham nhũng
183
TTR-THA-17-10950
Phòng, chống tham nhũng
184
BTM-THA-264925
Tài nguyên nước
185
BVH-THA-278881
Thể dục thể thao
186
THA-289655
Thi đua khen thưởng
187
T-THA-287817-TT
Thi đua khen thưởng
188
BNV-THA-264928
Thi đua, khen thưởng Trung ương
189
BNV-THA-264929
Thi đua, khen thưởng Trung ương
190
BNV-THA-264930
Thi đua, khen thưởng Trung ương
191
BNV-THA-264931
Thi đua, khen thưởng Trung ương
192
BNV-THA-264932
Thi đua, khen thưởng Trung ương
193
T-THA-289316-TT
Thư viện
194
BNN-THA-288387
Thủy lợi
195
BNN-THA-288388
Thủy lợi
196
BNN-THA-288354
Thủy lợi
197
TTR-THA-15
Tiếp công dân
198
BNV-THA-264898
Tôn giáo Chính phủ
199
BNV-THA-264899
Tôn giáo Chính phủ
200
BNV-THA-264900
Tôn giáo Chính phủ
201
BNV-THA-264901
Tôn giáo Chính phủ
202
BNV-THA-264902
Tôn giáo Chính phủ
203
BNV-THA-264903
Tôn giáo Chính phủ
204
BNV-THA-264904
Tôn giáo Chính phủ
205
BNV-THA-264905
Tôn giáo Chính phủ
206
BNV-THA-264906
Tôn giáo Chính phủ
207
BNV-THA-264907
Tôn giáo Chính phủ
208
BNN-THA-288193
Trồng trọt
209
BVH-THA-279086
Văn hóa cơ sở
210
BVH-THA-279076
Văn hóa cơ sở
211
TTR-THA-22
Xử lý đơn thư
212
BGTVT-THA-284956
Đường thủy nội địa
213
BGTVT-THA-284955
Đường thủy nội địa
214
BGTVT-THA-284949
Đường thủy nội địa
215
BGTVT-THA-284954
Đường thủy nội địa
216
BGTVT-THA-284953
Đường thủy nội địa
217
BGTVT-THA-284952
Đường thủy nội địa
218
BGTVT-THA-284948
Đường thủy nội địa
219
BGTVT-THA-285765
Đường thủy nội địa
220
BNN-THA-288501
Phòng, chống thiên tai
221
BNN-THA-288502
Phòng, chống thiên tai
222
BNN-THA-288503
Phòng, chống thiên tai

Thủ Tục Hành Chính

Đăng lúc: 27/11/2019 17:20:09 (GMT+7)

STT
Mã số
Tên TTHC
Lĩnh vực
Tải về
1
BCT-THA-275457
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
2
BCT-THA-275458
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
3
BLĐ-TBVXH-THA-286342
Bảo trợ xã hội
4
BLĐ-TBVXH-THA-286341
Bảo trợ xã hội
5
BLĐ-TBVXH-THA-286391
Bảo trợ xã hội
6
THA-289679
Bảo trợ xã hội
7
BLĐ-TBVXH-THA-286110
Bảo trợ xã hội
8
T-THA-288438-TT
Bảo trợ xã hội
9
T-THA-288437-TT
Bảo trợ xã hội
10
T-THA-288433-TT
Bảo trợ xã hội
11
T-THA-288431-TT
Bảo trợ xã hội
12
T-THA-286840-TT
Bảo trợ xã hội
13
BLĐ-TBVXH-THA-286112
Bảo trợ xã hội
14
BLĐ-TBVXH-THA-286126
Bảo trợ xã hội
15
BLĐ-TBVXH-THA-286127
Bảo trợ xã hội
16
T-THA-289270-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
17
T-THA-289269-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
18
T-THA-289268-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
19
T-THA-289265-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20
T-THA-289264-TT
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21
BTP-THA-277447
Bồi thường nhà nước
22
THA-289680
Chính quyền địa phương
23
BQP-THA-104368
Chính sách
24
BQP-THA-104429
Chính sách
25
BQP-THA-104467
Chính sách
26
BQP-THA-104895
Chính sách
27
BQP-THA-104509
Chính sách
28
BQP-THA-104915
Chính sách
29
BQP-THA-104949
Chính sách
30
BQP-THA-104996
Chính sách
31
BQP-THA-105054
Chính sách
32
BQP-THA-105030
Chính sách
33
BQP-THA-105068
Chính sách
34
BQP-THA-105246
Chính sách
35
BQP-THA-105275
Chính sách
36
BQP-THA-193153
Chính sách
37
BQP-THA-193134
Chính sách
38
BQP-THA-193116
Chính sách
39
BQP-THA-193105
Chính sách
40
BQP-THA-193085
Chính sách
41
BQP-THA-227038
Chính sách
42
BQP-THA-227045
Chính sách
43
BQP-THA-255039
Chính sách
44
BQP-THA-255040
Chính sách
45
BQP-THA-255047
Chính sách
46
BQP-THA-255037
Chính sách
47
BQP-THA-255049
Chính sách
48
BQP-THA-278227
Chính sách
49
BQP-THA-278409
Chính sách